දෛනික අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීමේ අනාගතය සොයාගන්න: දැන් dMart පෙරටත් වඩා අනර්ඝයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් දෛනික අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගන්න තැනක් ඔබ සොයමින් සිටිනවාද? ඔබ කැමති සිල්ලර වෙළෙඳසැල් සොයා යන්න අපහසුයි … Continue reading දෛනික අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීමේ අනාගතය සොයාගන්න: දැන් dMart පෙරටත් වඩා අනර්ඝයි