ඔයාට ගැළපෙන Fashion Style එක කුමක්ද?

ඔයාට ගැළපෙන Fashion Style එක කුමක්ද?

START QUIZ

ඔයා වැඩිපුරම අඳින්න කැමති ඇඳුම කුමක්ද?

 
ටී ෂර්ට්
ගවුම්
සාරි
කලිසම්

Correct!

Wrong!

මේ අතරින් ඔයාගේ හිත ඇඳිලා යන්නේ කුමන විලාසිතාවටද?

Correct!

Wrong!

ඔයාට තෑගි වවුචරයක් ලැබුණොත් මුලින්ම මිලදී ගන්නේ කුමක්ද?
ඇඳුමක්
සපත්තු දෙකක්
ජුවලරිස්
හෑන්බෑග්

Correct!

Wrong!

ඔයා කැමතිම සපත්තු වර්ගය කුමක්ද?

Correct!

Wrong!

ඔයාට නැතුවම බැරි විලාසිතා උපාංගය තෝරන්න?

Correct!

Wrong!

ඔයා විවේකී වෙලාවට වැඩියෙන්ම කරන්න කැමති මොනාවාද?

 
පොත්පත් කියවීම
Shopping යාම
Party හෝ Clubbing යාම
තමන්ගේ ආදරණීයන් සමඟින් නිදහස් තැනකට ගොස් කතාබහ කිරීම

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

ඔයාට ගැළපෙන Fashion Style එක කුමක්ද?

I'm %%personality%%

%%description%%

But I'm also %%personality%%

%%description%%

Loading...

januka bombuwala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php